نگهدارنده متحرکی به شکل صفحه ای شفاف پس ازاتمام کاردرمان جهت جلوگیری ازبرگشت نتایج درمان به شما تحویل داده خواهد شد.

باید در نگهداری و استفاده از آن کوشا باشید.